Vítejte v obci Jiříkovice, místní části Nového Města na Moravě
http://jirikovice.nmnm.cz

Historie SDH

Pamětní kniha obce Jiříkovic uvádí, že místní SDH byl založen 31.12.1913 na schůzi občanů v hostinci u Srnských. O vznik sboru se zasloužil dr. Josef Mrázek, zdejší rodák, a Karel vališ z č. 1, který byl zvolen prvním náčelníkem a sbor v počtu 15 mužů vycvičil.<!–more–>

Hasiči zahájili svou činnost v roce 1914, kdy také zakoupili ruční čtyřkolovou stříkačku (dodnes je provozuschopná). Náklady na její zakoupení byly uhrazeny z privátní půjčky, jež byla později splacena z výnosu sbírky mezi občany.

Slibné začátky činnosti sboru přerušila I.světová válka, kdy většina jeho členů nastoupila do vojenské služby. Veválce zahynuli dva členové sboru.

Po skončení války byla činnost sboru obnovena. Všichni s chutí pokračovali v práci ve sboru. Hasiči prováděli propagační cvičení, hráli divadlo, pořádali výlety a oblíbené hasičské plesy. Z výtěžku těchto akcí sse v roce 1921 spolu s Omladinou postarali o zřízení pomníku obětí I. světové války na dolním konci vesnice. Na zkoupení knih do obecní knihovny věnoval sbor 400 Kč.

V roce 1923 bylo nedaleko kapličky postaveno hasičské skladiště. První hasičskou výstrojí a výzbrojí, kterou si sbor opatřil, byly bílé soukené pracovní obleky s koženým opaskem a v něm upevněnou sekyrou,  dále pak ochranné přilby. Vycházkové obleky byly pořízeny již v roce 1935.

hašení požárů a ochrana před požárem byly předním a trvalým posláním sboru. První organizovaný zásah sboru se uskutečnil v roce 1915 při hašení hořící stodoly u domu č. 54. V době velkého sucha roku 1927 zasahovali hasiči při požáru domků č. 23 a č. 27, v roce 1929 při požáru v domě č. 40. Obětavé úsilí vynaložili hasiči při hašení pěti domů, seskupených uprostřed obce, v roce 1931, kdy další přiléhající domy se podařilo od ohně uchránit. rovněž požár domu č. 46 v roce 1936 byl lokalizován zásahem místních hasičů.

V roce 1941 požádal o uvolnění z funkce dlouholetý velitel a starosta sboru Karel Vališ. Jeho nástupcem se stal Rudolf Srnský z č. 11. Sbor pokračoval ve své činnosti. Již v roce 1942 pomáhali hasiči při likvidaci požáru chaty na Hrusovci. také v květnu v roce 1945 účinně přispěli při hašení požáru v Novém Městě na Moravě a záchraně majetku občanů ze Žďárské ulice.

Po II. světové válce pokračoval sbor ve své dřívější kulturně osvětové činnosti. Zasahoval při lokalizaci požárů nejen v místní obci, ale i v okolních obcích, jako v Radňovicích, Vlachovicích, Novém Městě. V místní obci hasil v roce 1946 požár stodoly u domu č. 12, požár domu č. 34 v roce 1951,  v roce 1971 požár domu č. 25 a v roce 1975 požár stodoly u domu č. 11. Sbor také pomáhal při zdolávání živelních pohrom a při ochraně majetku občanů.

V poválečných letech byla funkce velitele doplněna funkcí předsedy sboru. Stal se jím Ladislav Krčil z č. 35 a setrval v ní do roku 1968.

Velkým pomocníkem při lokalizaci požárů byla nově zakoupená motorová stříkačka PPS 8, která tak nahradila čtyřkolovou ruční stříkačku od fy. j. Vystrčil a syn z telče. tato spolehlivě sloužila téměř čtyřicet let.

Sbor pokraačoval ve své činnosti a stále doplňoval nové členy.

V roce 1966 se stal velitelem sboru Josef Popelka. z č. 12. Později v roce 1968 byla tato funkce svěřena Josefu Mrázkovi z č. 5.

Velké změny nastaly ve sboru v roce 1969. Sbor zaktivizoval svou činost, což se projevilo nejen při výcviku, ale i v účasti na soutěžích a veřejně prospěšné práci. V této době byly zakoupeny nové vycházkové obleky a doplněna vzbroj. Velitelem se opět stal Josef Mrázek z č.5, předsedou sboru Ladislav Popelka z č. 12 a jednatelem opět Josef Starý z č. 2, jež tuto funkci obětavě vykonával již od poloviny třicátých let. V témže roce byl SDH spolupořadatelem oslav sedmistého výročí založení obce. Z výtěžku pořádané akce byl pořízen pomník obětem II. světové války, otci a synům Královým. Otec Jan Král byl jedním ze zakládajících členů sboru.

V roce 1973 byl založen oddíl žactva o celkovém počtu 10 žáků. Stav sboru v roce 1976 byl 34 mužů a 10 žáků.

V roce 1978 došlo ke změně ve funkci předsedy sboru,jímž se stal Jiří Jurman st. z č. 57.

Členové sboru mají velké zásluhy na zvelebení obce. Pomáhali zejména při výstaavbě budovy s kanceláří místního národního výboru a požární zbrojnicí. budova byla slavnostně otevřena při oslaavě sedmdesátého výročí založení sboru. Členové sboru nechyběli ani při výstavbě vodovodu a prodejny Jednoty, pomáhali při rekonstrukci požární nádrže, při výstaavbě čekárny, kanalisace obce a při dalších akcích.

V roce 1980 byla zakoupena přívěsná stříkačka PPS12 a z prostředků obce bylo zakoupeno nákladní auto Robur na přepravu osob při výjezdu k požárům. Sbor se každoročně zúčastňoval okrskových a okresních soutěží připravenosti, dále soutěží na Vaňkově memoriálu ve Velkém Meziříčí. V těchto soutěžích sbor vždy dobře obstál.

Od roku 1992 se stal velitelem sboru Josef Mrázek z č. 65, předsedou Jiří Jurman z č. 67 a jednatelem Josef Petr z č. 50.

Hasičský sbor je i nadále připraven nejen ochraňovat majetek občanů, ale i napomáhat při rozvoji a zvelebování obce.

Zanechej odpověď

You must be logged in to post a comment.