JIŘÍKOVICE

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU – leden 2024

Rubriky: Jiříkovice
/

ZÁPIS Č. 1/2024 ZE ZASEDÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU MÍSTNÍ ČÁSTI JIŘÍKOVICE MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ Konaného dne 09.01.2024 Návrh programu: 1) Zahájení 2) Žádost o …

ZÁPIS Č. 1/2024

ZE ZASEDÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU MÍSTNÍ ČÁSTI JIŘÍKOVICE MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ
Konaného dne 09.01.2024

Návrh programu:
1) Zahájení
2) Žádost o odkup části pozemku par.č. 256/1 KU Jiříkovice u NMNM
3) Rekonstrukce předního bytu KD Jiříkovice
4) Ledová plocha u KD
5) Kronikář obce

 

1) Zahájení:
Zahájení zasedání osadního výboru provedl předseda osadního výboru Aleš Mrázek a přivítal všechny
přítomné.
Přítomni: Aleš Mrázek, Vít Komínek, Kateřina Novotná
Osadní výbor schválil program zasedání.

Výsledek hlasování: Pro: 3 hlasů Proti 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů

2) Žádost o odkup části pozemku par.č. 256/1 KU Jiříkovice u NMNM
Občan Jiříkovic pan Tomáš Sláma požádal o odkup části výše uvedeného pozemku z důvodu
plánovaného odvodnění garáže v jeho vlastnictví. Osadní výbor žádost projednal a
odsouhlasil prodej čásƟ předmětného pozemku dle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: Pro: 3 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů

3) Rekonstrukce předního bytu KD Jiříkovice
K navrhované projektové dokumentaci týkající se rekonstrukce bytu nemá OV žádné připomínky.

4) Ledová plocha u KD
Předseda osadního výboru informoval o možnosti bruslení na ledové ploše u KD Jiříkovice.

5) Kronikář obce
Pan Vališ ukončuje svoji činnost kronikáře obce. Prosíme občany Jiříkovic, kteří by měli zájem o
vedení kroniky, aby se přihlásili osadnímu výboru na email.
Obecní email – obec.jirikovice@seznam.cz

Termín příští schůze osadního výboru je 06.02.2024 v 18:00 hodin.

Aleš Mrázek poděkoval všem za účast a schůzi ukončil v 19:00 hodin.

 

Upozornění:
Výstupy z výboru jsou jen jedním z podkladů pro rozhodování zastupitelstva města a konečná rozhodnutí
zastupitelstva města se tak mohu lišit.
Dne: 9.1.2024
Zapsal/a: Kateřina Novotná
Schválil/a: Aleš Mráze